kvantna ispit

Evo primjera mogućeg ispita za četvrti razred:

  1. Sunce zrači energiju tako da gubi masu, odnosno tako da se dio energije mirovanja pretvara u energiju zračenja. Koliko se smanji masa Sunca (R=6.95 ∙108 m) u jednoj minuti ako je temperatura Sunca 5800 K? Zračenje smatramo približno jednakim zračenju crnog tijela.
  2. Površina nekog metala osvijetljena je svjetlošću valne duljine 350 nm. Ako se valna duljina smanji za 50 nm, napon zaustavljanja treba povećati za 0.59 V. Izračunaj naboj elektrona.
  3. Kolikim naponom treba ubrzati elektron da bi njegova valna duljina bila 634 nm?
  4. Sa koje Bohrove putanje u ionu helija prelazi elektron na prvu, ako se pri tom emitira foton valne duljine 24.266 nm?
  5. Foton energije 0.3 MeV rasprši se pod kutom 120°. Izračunaj energiju raspršenog fotona i emitiranog elektrona, te kut pod kojim se rasprši elektron.

Evo i zadataka iz kvantne fizike sa dosadašnjih državnih matura:

(ispitni katalog) 43. Grijača ploča na štednjaku je kružnog oblika polumjera 10 cm. U ploču je ugraden grijač snage 1,2 kW. Kolika je temperatura površine uključene grijače ploče ako ploča zrači kao crno tijelo?

(10.) 35. Neko apsolutno crno tijelo zrači najviše energije na valnoj duljini od 5,8∙10–6 m. Kolika je površina toga tijela ako mu snaga zračenja iznosi 400 W?

(ispitni katalog) 42. a) Izračunajte granične energije (izražene u eV) koje pripadaju vidljivom zračenju valnih duljina 400 nm – 750 nm.

b) Izlazni rad za cezij iznosi 1,96 eV, za natrij 2,3 eV i za željezo 4,5 eV. Koji od ovih metala ne će emitirati elektrone kada ga obasjamo vidljivim zračenjem ?

(10.) 21. Foton energije 3,27 eV izazove fotoelektrični učinak na nekome metalu. Fotoelektron izleti iz metala s kinetičkom energijom od 1,19 eV. Koliki je izlazni rad za taj metal?

A. 1,19 eV

B. 2,08 eV

C. 3,27 eV

D. 4,46 eV

(12.) 21. Fotoni energije 5 eV izbijaju elektrone iz nekog metala. Najveći iznos kinetičke energije izbijenih elektrona je 3 eV. Koliki je izlazni rad metala?

A. 2 eV

B. 3 eV

C. 5 eV

D. 8 eV

(10.) 18. Elektron u atomu prelazi sa stanja niže energije E1 u stanje više energije E2. Što se događa s atomom?

A. emitira foton energije E2-E1

B. apsorbira foton energije E2-E1

C. emitira foton energije E1

D. apsorbira foton energije E1

(11.j.) 17. Na crtežu je shematski prikazan dio energijskoga spektra nekoga atoma. Pri kojem od navedenih prijelaza s jedne energijske razine na drugu atom apsorbira foton najveće valne duljine?

energijske razine 1

A. pri n = 1 → n = 2

B. pri n = 2 → n = 1

C. pri n = 3 → n = 4

D. pri n = 4 → n = 3

(12.) 35. Na energetskom dijagramu s pomoću strjelice prikažite apsorpciju fotona koji ima najveću valnu duljinu za dane energetske nivoe.

energijske razine 1

Kolika je ta valna duljina?

(ispitni katalog) 16. De Broglieva valna duljina nekog elektrona jednaka je valnoj duljini nekog fotona. Iz toga slijedi da je količina gibanja fotona:

A. manja nego količina gibanja elektrona.

B. veća nego količina gibanja elektrona.

C. jednaka količini gibanja elektrona.

(12.) 18. Čestice X i Y gibaju se brzinama istog iznosa. Čestica Y ima veću de Broglievu valnu duljinu od čestice X. Koja je od navedenih tvrdnji točna?

A. Y mora imati veći naboj nego X.

B. Y mora imati manji naboj nego X.

C. Y mora imati veću masu nego X.

D. Y mora imati manju masu nego X.

 (10.) 24. Elektron i proton imaju jednake količine gibanja. Što im je još jednako?

A. de Broglieve valne duljine

B. kinetičke energije

C. brzine

(11.j.) 18. Koja od navedenih tvrdnji vrijedi za de Broglievu valnu duljinu elektrona?

A. Proporcionalna je kinetičkoj energiji elektrona.

B. Proporcionalna je količini gibanja elektrona.

C. Obrnuto je proporcionalna kinetičkoj energiji elektrona.

D. Obrnuto je proporcionalna količini gibanja elektrona.

2 komentara to “kvantna ispit”

  1. Jakov Baričević Says:

    Profesore mozete li staviti odgovore na prvih 5 pitanja(ovi primjeri ispita)
    Hvala 🙂

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s


%d blogeri kao ovaj: