Archive for the ‘drugi razred’ Category

tekućine, primjer mogućeg ispita

14. listopada 2017.
 1. Vertikalna cijev promjera 4 cm duljine 1 m napunjena je do visine 20 cm živom. Na živu je naliveno još 0.75 L vode. Odredi ukupni tlak na dno posude.
 2. Tijelo pliva tako da je 60% uronjeno u vodu, 10% u ulje koje pliva na vodi, a ostatak je iznad tekućina. Kolika je gustoća tijela?
 3. Balon s vodikom obujma 1 m3 podiže se akceleracijom 2 m/s2. Kolika je masa balona i tereta kojega nosi (bez vodika)?
 4. Protok vode kroz neku pumpu iznosi 0.1 m3/s. Ako je površina presjeka cijevi 1 dm2, odredi brzinu protjecanja vode kroz taj uređaj. Kolika je snaga pumpe ako joj je korisnost 60%?
 5. Razlika tlakova između šire i uže cijevi je 1 kPa, a promjer šire cijevi je dvostruko veći od promjera uže. Ako kroz cijevi teče voda, odredi brzinu u široj i užoj cijevi.

elektrostatika, primjer ispita

27. ožujka 2017.
 1. Dva naboja od 4 nC i 8.6 nC međusobno su udaljeni za 20 cm. Treći naboj se nalazi u ravnoteži između njih. Koliko je treći naboj udaljen od prvoga?
 2. Dva naboja od 5 µC se nalaze u pravokutnom koordinatnom sustavu s koordinatama (1,0) i (0,2). Kolika je jakost električnog polja u točki s koordinatama (1,2)? Pod kojim je kutom to polje u odnosu na os x? Kooridinate su izražene u centimetrima.
 3. U točki A elektron ima nepoznatu početnu brzinu. Kad dođe u točku B, koja se u odnosu na točku A nalazi u smjeru silnica električnog polja, brzina mu je  4.6  ∙ 106 m/s. Ako je napon između točaka A i B 400V, kolika je početna brzina toga elektrona?
 4. Elektron uleti po sredini između ploča kondenzatora brzinom 6 ∙ 106 m/s. Napon između ploča je 70 V, razmak između ploča 10 cm, a duljina ploča 4.5 mm. Odredi pod kojim kutom izlijeću elektroni iz kondenzatora.
 5. Kondenzator od 20 pF spojimo na bateriju od 1.5 V, potom odspojimo, i spojimo s kondenzatorom od 10 pF. Koliki je naboj i napon na pojedinom kondenzatoru? Kolika je ukupna energija prije spajanja s drugim kondenzatorom, a kolika nakon tog spajanja.

drugi razred: toplina (pitanja za usmeni)

19. veljače 2015.
 1. Nacrtaj graf ovisnosti sile između molekula o udaljenosti između molekula. Objasni tri područja u tom grafu.
 2. Što je to unutarnja energija? Po čemu se unutarnja energija idealnog plina razlikuje od unutarnje energije neke druge tvari?
 3. Prelazi li unutarnja energija uvijek s tijela koje ima veću unutarnju energiju na drugo tijelo koje ima manju? (Obrazložite)
 4. Dva su tijela u toplinskom dodiru. Prvo tijelo ima višu temperaturu od drugoga, ali mu je unutarnja energija manja. Kojem će se tijelu povećati a kojem smanjiti unutarnja energija?
 5. Na koji način se može povećati unutarnja energija plina?
 6.  Koji je predznak topline i rada pri različitim procesima? (Obrazložite)
 7. Obrazložite prvi zakon termodinamike.
 8. Što je toplina? Koja je mjerna jedinica za toplinu?
 9. Koje od ovih rečenica su pogrešne: ”Tijelo ima unutarnju energiju.”, ”Tijelo je predalo unutarnju energiju.”, ”Tijelo je primilo toplinu.”, ”Tijelo ima toplinu.”?
 10. Promatramo dva tijela različitih temperatura. Ima li tijelo više temperature ujedno i više topline? Ima li tijelo više temperature ujedno i veću toplinu?
 11. Opišite princip rad toplinskog stroja (prikaži shemu).
 12. Što je korisnost toplinskog stroja i kako se izračunava?
 13. Kako se računa korisnost Carnotovog kružnog procesa?
 14. Koje procese nazivamo adijabatskim i na koje načine moţemo ostvariti adijabatski proces?
 15. Je li uz istu promjenu obujma obavljeni rad veći pri izotermnoj ili adijabatskoj ekspanziji?
 16. Za zadani p/V graf odredi treba li dovoditi ili odvoditi toplinu da bi se proces dogodio.
 17. Za koji proces vrijedi: a) ΔU = – W   b) Q = W   c) Q = ΔU
 18. Napiši formulu za linearno toplinsko produljenje.
 19. Napiši (ako znaš i izvedi) formulu za volumno toplinsko širenje.
 20. Ako posudu napunjenu do vrha tekućinom zagrijavamo, kako ćeš izračunati koliko se tekućine prelije preko ruba posude?
 21. Što je to toplina a što unutarnja energija?
 22. Što je toplinski kapacitet a što specifični toplinski kapacitet? Koja je mjerna jedinica za jedno, a koja za drugo?
 23. Dovedemo jednaku toplinu komadu bakra i komadu željeza jednake mase i jednake početne temperature.  Hoće li im i konačna temperatura biti jednaka? Objasni.
 24. Nacrtaj graf Q/t za komad bakra i komad željeza jednake mase.
 25. Željeznu i bakrenu kuglu jednakih masa zagrijemo na jednaku temperaturu i zatim ubacimo svaku u svoju veliku posudu s jednakim masama hladne vode jednakih početnih temperatura. Koja će se kugla brže ohladiti? Zašto?
 26. Napiši i objasni Richmannovo pravilo.
 27. Kako radi kalorimetar?
 28. Što je specifična toplina izgaranja goriva? Kako bi izračunao korisnost toplinskog stroja koji ima određenu snagu i troši određenu količinu goriva za određeno vrijeme?
 29. Neko tijelo od željeza određene brzine zabije se u zid, i pritom zaustavi. Ako je pritom zadržalo svu toplinu, napiši zakon o očuvanju energije.
 30. Neko tijelo od željeza pada s određene visine i pritom zaustavi. Ako je pritom zadržalo svu toplinu, napiši zakon o očuvanju energije.
 31. Je li moguće da neka tvar primi toplinu, a da mu se pri tome ne poveća temperatura?
 32. Nacrtaj Q/t graf za promjenu agregatnih stanja.
 33. Kako bi izračunala toplinu potrebnu da komad leda prijeđe u tekuću vodu, a potom i u vodenu paru?
 34. Ubacimo komad leda poznate temperature u vodu poznate temperature. Led se otopio, voda malo ohladila. Kako ćeš izračunati konačnu temperaturu?
 35. Ubacimo komad leda poznate temperature u vodu poznate temperature. Konačna temperatura je 0°C. Koliko ima leda a koliko vode?
 36. Neko tijelo od olova određene velike brzine zabije se u zid, i pritom zaustavi te djelomično rastali! Ako je pritom zadržalo svu toplinu, napiši zakon o očuvanju energije.

Cp i Cv za natjecateljice

10. veljače 2015.

cpcv2

plinovi, pitanja za usmeni

20. siječnja 2015.
 1. Napišite i objasnite izraz koji povezuje apsolutnu temperaturu T i Celzijevu temperaturu t (uz prikaz na temperaturnoj osi) i izrazite temperaturu apsolutne nule pomoću Celzijeve temperature. Kako pretvaramo temperaturu iz stupnjeva celzija u apsolutnu temperaturu?
 2. Što je to izobarna promjena stanja plina? Kako se odnose volumen i temperatura pri toj promjeni? Navedi primjer izobarne promjene stanja plina.
 3. Nacrtaj p/V, p/T, V/t i V/T grafove za izobarnu promjenu stanja plina.
 4. Što je to izohorna promjena stanja plina? Kako se odnose tlak i temperatura pri toj promjeni? Navedi primjer izohorne promjene stanja plina.
 5. Nacrtaj p/V, p/t, p/T i V/T grafove za izohornu promjenu stanja plina.
 6. Što je to izotermna promjena stanja plina? Kako se odnose volumen i tlak pri toj promjeni? Navedi primjer izotermne promjene stanja plina.
 7. Nacrtaj p/V, p/T i V/T grafove za izotermnu promjenu stanja plina.
 8. Kako se mijenja gustoća plina u zatvorenom sustavu pri promjeni tlaka i temperature?
 9. Mjehurić zraka izranja iz veće dubine u manju. Koje se veličine pri tom mijenjaju? Što se ne mijenja?
 10. Napiši jednadžbu stanja plina preko množine tvari i preko broja molekula
 11. Objasni razliku između zatvorenih i otvorenih sustava.
 12. Koji oblik jednadžbe stanja plina vrijedi samo za zatvorene sustave?
 13. Napiši opći oblik jednadžbe idealnog plina i navedi što je što u toj formuli.
 14. Što je to 1 mol?
 15. Kako možeš izračunati masu jedne molekule određenog plina, npr. dušika (ako imaš periodni sustav elemenata)?
 16. Kako se računaju parcijalni tlakovi u smjesi plina?
 17. Što zovemo idealnim plinom u molekularno-kinetičkoj teoriji plinova?
 18. Kako tumačimo tlak plina u molekularno-kinetičkoj teoriji?
 19. Izvedi formulu za tlak idealnog plina!
 20. Zašto u izvodu formule za tlak idealnog plina možemo promatrati samo brzine okomite na površinu stjenke?
 21. Zašto u izvodu formule za tlak idealnog plina uzimamo da je Δt omjer duljine stranice kocke i prosječne brzine?
 22. Kakva je veza gustoće plina i njegovog tlaka? Napiši formulu (iz jednadžbe stanja plina).
 23. Objasni pojam apsolutne nule, te zašto je to najniža moguća temperatura.
 24. Što je to temperatura idealnog plina?
 25. Kakva je veza između temperature plina i srednje kinetičke energije molekula (napiši formulu i objasni)?
 26. Koji od ponuđenih odgovora su točni? Prema molekularno-kinetičkoj teoriji za različite plinove, pri zadanoj temperaturi, vrijedi: a) srednja kinetička energija molekula ne ovisi o vrsti plina, b) srednja kinetička energija molekula ovisi o vrsti plina, c) molekule manje mase imaju manju kinetičku energiju, d) molekule veće mase imaju veću kinetičku energiju.
 27. Kako računamo unutarnju energiju idealnog plina?
 28. Kako je unutarnja energija idealnog plina povezana s tlakom i volumenom idealnog plina? Pokaži to pomoću formule.
 29. Iz zadanog grafa (p/V, p/T ili V/T) nacrtaj druga dva
 30. Imaju li molekule različitih plinova u smjesi jednaku prosječnu kinetičku energiju?
 31. Imaju li molekule različitih plinova u smjesi jednaku prosječnu  brzinu?
 32. Kako se izračunava rad plina pri stalnom tlaku? (Izvedi i objasni relaciju)
 33. Objasnite na p,V-dijagramu čemu je jednak iznos rada pri izobarnom procesu.
 34. Objasnite na p,V-dijagramu čemu je jednak iznos rada u općenitom termodinamičkom procesu.
 35. Kako se računa rad pri izohornom procesu?

tekućine – pitanja za usmeni

20. listopada 2014.
 1. Pretvori litru u m3.
 2. Malom posudom zagrabimo vodu iz bazena. Ima li veću gustoću voda iz posude ili voda iz bazena? Objasni!
 3. Pretvori g/cm3 u kg/m3.
 4. Što znači da je tekućina ”nestlačiva”?
 5. Napiši formulu za tlak. Što znači onaj znak uz F? Objasni. Kako se odnose tlak i sila, a kako tlak i površina? Što će biti s tlakom ako se sila poveća dvostruko? A ako se površina poveća dvostruko?
 6. Što je 1 Pa? Ako silom od 1 N djelujemo na 1 cm2, koliko je to paskala?
 7. Vjetar puše stalno jednako. Postavimo površinu kvadrata (”jedro”) okomito na tok vjetra, zatim paralelno toku vjetra i zatim pod kutom 45°. Kad je tlak najveći a kad najmanji? Objasni.
 8. Najveći tlak na podlogu čovjek stvara kad: a) leži, b) stoji na jednoj nozi, c) stoji na obje noge, d) jednak u svim slučajevima jer se masa čovjeka ne mijenja. Koji je odgovor točan? Objasni!
 9. Kvadar stranica a, b i c (takav da je a<b<c) i mase m nalazi se na horizontalnom stolu. Kako bi izračunao najveći tlak kojim kvadar djeluje na podlogu? Napiši formulu i objasni!
 10. Kocka stranica a leži na horizontalnom stolu i djeluje na njega tlakom p. Što bi bilo s tlakom ako bi kocka od istog materijala imala dvostruko veću stranicu? Objasni!
 11. Iskaži Pascalov zakon. Kako bi ga pokusom pokazao?
 12. Vidi sliku 1. Silom F djelujemo na klip. U posudi je tekućina. Točke A, B i C su na jednakoj visini. U kojoj točki je tlak najveći? Zašto?      slika 1. (Pascalov zakon)
 13. Objasni načelo rada hidrauličke prese. Nacrtaj sliku!
 14. Izvedi iz Pascalova zakona odnos sila i površina kod hidrauličke prese.
 15. Pomoću hidrauličke prese djelujemo malom silom a dobijemo veliku silu. Narušava li to zakon o očuvanju energije? Objasni.
 16. Vidi sliku 3. Ako je S3=S2=2S1, F3=F2=50N, odredi silu F1 da sustav bude u ravnotežislika 3.
 17. Zašto nastaje hidrostatski tlak?
 18. Izvedi formulu za hidrostatski tlak.
 19. Voda u velikom jezeru i malom bazenu je jednake gustoće. Koliki je tlak koji stvara voda na dubini 1 m u malom bazenu u odnosu na tlak koji stvara voda na dubini 1 m u jezeru: veći, manji, ili jednak?
 20. U kojem smjeru djeluje hidrostatski tlak? Zašto se brana hidroelektrane (na slici) gradi tako da joj se debljina postupno manjuje idući od dna prema vrhu?hidrostatski tlak brana
 21. Graf prikazuje ovisnost hidrostatskog tlaka p o dubini h za četiri tekućine A, B, C i D, različitih gustoća. Koji graf prikazuje tekućinu najmanje gustoće?hidrostatski tlak graf
 22. Poredaj po veličini tlakove na dno posude u posudama na slici:paradox
 23. Na koje dno u posudama na gornjoj slici djeluje najveća sila?
 24. Usporedite hidrostatske tlakove u točkama A, B i C na slici.hidrostatski tlak
 25. Kako bi izračunao visine h1 i h2 na slici? Poznate su gustoće tekućina.
 26. Objasni U cijev sa tri tekućine.
 27. Zašto nastaje atmosferski tlak? Može li se atmosferski tlak računati po formuli p=ρgh, tako da je ρ gustoća zraka? Objasni.
 28. Kako je Toricelli izmjerio atmosferski tlak?
 29. Zašto je Toricelli u pokusu koristio živu a ne npr. vodu? Koliko bi trebala biti dugačka epruveta da je koristio vodu?
 30. Zašto voda ne iscuri iz slamke ako gornji kraj začepimo prstom?
 31. Na kolikoj dubini (otprilike) u vodi je ukupni tlak 4 atmosfere?
 32. Objasni von Guerickeov pokus sa polukuglama.
 33. Je li tlak p1 u zatvorenoj posudi na slici veći ili manji (i za koliko) od atmosferskog tlaka? Poznata je gustoća tekućine.razlika tlakova
 34. Koristimo li se pri pijenju pomoću slamke atmosferskim tlakom?slamčica
 35. Kada na tijela djeluje sila uzgona? Koji joj je smjer? Napiši formulu.
 36. Što je uzrok sile uzgona?
 37. Izvedi formulu za silu uzgona.
 38. Kugla od željeza i kugla od aluminija jednakih volumena uronjene su u istu tekućinu. Na koju djeluje veći uzgon? Gustoća bakra veća je od gustoće aluminija.
 39. Kugla od željeza i kugla od aluminija jednakih masa uronjene su u istu tekućinu. Na koju djeluje veći uzgon? Gustoća bakra veća je od gustoće aluminija.
 40. Tijelo, veće gustoće od gustoće tekućine, pada kroz  tekućinu. Trenje s tekućinom nije zanemarivo. Nacrtaj sve sile koje djeluju na to tijelo. Kako bi izračunala akceleraciju tijela?
 41. Kako možeš izmjeriti volumen krutog tijela nepravilnog oblika?
 42. Kako glasi Arhimedov zakon?
 43. Kako računamo prividnu težinu tijela uronjenog u tekućinu?
 44. Pokaži formulom da vrijedi Arhimedov zakon.
 45. Na krakove vage ovješena su tijela A i B jednakih masa pa je vaga u ravnoteži (na slici). Tijelo A uronimo u vodu dižući jednom rukom posudu s vodom. Poremeti li se (i zašto) ravnoteža na vagi?uzgon vaga
 46. Pod kojim uvjetima tijelo tone, miruje u tekućini, ili izranja?
 47. Poznato je da se atmosferski tlak mijenja od dana do dana. Što će se dogoditi s brodićem kad se atmosferski tlak poveća? Hoće li utonuti dublje, ili će više izroniti, ili će ostati jednako uronjen u vodu?
 48. Kako možeš odrediti koliko je posto nekog tijela koje pluta uronjeno u tekućinu? Nacrtaj tijelo i sile koje djeluju na tijelo.
 49. Pod kojim uvjetima će šuplja kugla na slici mirovati u tekućini?uzgon šuplja kugla
 50. Koje sile djeluju na tijelo uronjeno u dvije tekućine, kao na slici? Napiši uvjet ravnoteže. Poznate su gustoće tijela i tekućina.uzgon dvije tekucine
 51. Zašto balon može lebdjeti? Nacrtaj sliku i objasni.
 52. Na Mjesecu nema atmosfere. Što bi se dogodilo s balonom napunjenim helijem, kad bismo taj balon ispustili iz ruku blizu površine Mjeseca?
 53. Kako se definira protok fluida i o čemu ovisi? Kojim se jedinicama izražava?
 54. Izvedi jednadžbu kontinuiteta!
 55. Ako se promjer cijevi smanji 3 puta, što će biti s brzinom tekućine koja prolazi kroz tu cijev?
 56. Zašto pri zalijevanju prstom pokrijemo dio cijevi?
 57. Tekućina curi kroz rupu na dnu posude. Zašto se mlaz tekućine sužava kako se približava podu?
 58. Objasnite Bernoullijevu jednadžbu. Što je statički a što dinamički tlak?
 59. Kako se pri protjecanju fluida očituje zakon očuvanja energije? Izvedi Bernoullijevu jednadžbu.
 60. Ako puhnemo između 2 paralelna lista papira kao na slici, što će se dogoditi? Objasni.                                                                                                                                                                                                                                               bernoulli1
 61. Olujni vjetar može odnijeti krov kuće. Objasni.
 62. Zašto loptica za stolni tenis ne ispada iz lijevka u koji upuhujemo zrak?                                                                                                                                                                                                                                                             bernoulli2
 63. Kada čovjek stoji blizu pruge, kojom velikom brzinom projuri vlak, na njega djeluje sila koja ga privlači  prema vlaku, što može biti opasno. Objasni tu silu pomoću Bernoullijeve jednadžbe.
 64. Kako se odnose visine tekućine u cjevčicama? Objasni.                                                                                                                                                      Bernoullijeva jednadzba
 65. O čemu ovisi brzina istjecanja tekućine iz neke posude? Napiši i izvedi formulu.
 66. Zašto je ponekad moguće pojednostaviti formulu za brzinu istjecanja tekućine?

Pascal i von Guericke

8. listopada 2014.

gravitacija (pitanja za usmeni)

2. listopada 2014.
 1. Napiši Newtonov zakon gravitacije. Između kojih tijela djeluje gravitacijska sila? Kada je ona privlačna a kada odbojna?
 2. Prvo tijelo ima 4 puta veću masu od drugoga. Djeluje li većom gravitacijskom silom prvo tijelo na drugo ili drugo na prvo? Koliko puta je veća jedna gravitacijska sila od druge?
 3. Dva tijela privlače se gravitacijskom silom F. Što će se dogoditi s tom silom ako se udaljenost između tijela smanji 3 puta?
 4. Kako računamo akceleraciju slobodnog pada? Izvedi formulu.
 5. Akceleracija slobodnoga pada na površini Mjeseca je gM. Polumjer Mjeseca je R. Kolika je akceleracija slobodnoga pada na udaljenosti 2R od površine Mjeseca?
 6. Kolika je akceleracija slobodnog pada na površini kuglaste planete gustoće ρ i polumjera R?
 7. Zašto jabuka pada na Zemlju a Mjesec ne pada?
 8. Izvedi formulu za brzinu satelita. Što je prva kozmička brzina?
 9. Kako se odnose period i polumjer staze pri gibanju satelita (3. Keplerov zakon)? Izvedi formulu.
 10. Ima li satelit akceleraciju? Nacrtaj brzinu satelita i akceleraciju satelita (ako je ima).
 11. Nacrtaj sve sile koje djeluju na satelit.
 12. Što je geostacionarni satelit? Kako bi izračunao visinu na kojoj se giba?
 13. Što znači da je potencijalna energija negativna? Objasni.
 14. Što je druga kozmička brzina? Izvedi formulu.
 15. Tijela A i B izbacimo s površine planete tako da je ukupna energija tijela A pozitivna, a ukupna energija tijela B negativna. Što će se dogoditi s tijelom A a što s tijelom B?

uz povijesni uvod u Newtonovu gravitaciju

17. rujna 2014.

Uz povijesni uvod u Newtonovu gravitaciju:

epicikle

http://astro.unl.edu/naap/ssm/animations/ptolemaic.swf

http://science.larouchepac.com/kepler/newastronomy/part1/copernicus.html

http://hr.wikipedia.org/wiki/Keplerovi_zakoni#mediaviewer/File:Apparent_retrograde_motion.gif (helio- i geo-)

Cavendishov pokus

https://www.youtube.com/watch?v=vWlCm0X0QC0 (animacija)

električna struja (teorijska pitanja)

13. svibnja 2014.
 1. Što je električni napon? Koja je jedinica električnog napona?
 2. Što je i kako nastaje električna struja? Tko su nositelji električne struje?
 3. Kakvo je gibanje elektrona u metalnom vodiču kad nije priključen na polove električnog izvora i kada je priključen? (Nacrtaj i opiši)
 4. Što je jakost električne struje i kakav je smjer električne struje? (Razjasni) Nacrtaj strujni krug i prikaži smjer struje na slici.
 5. . Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu. Kolika količina naboja prođe kroz otpornik za 6 sekundi? It graf
 6. Izvedite (i objasnite) izraz kojim se određuje jakost struje u metalima.
 7. O čemu i kako (napišite i objasnite relaciju) ovisi električni otpor metalnih vodiča?
 8. Dva vodiča od bakrene žice jednake su duljine, a različitih poprečnih presjeka. Ako je promjer prvoga dvostruko veći, kako se odnose otpori tih vodiča?
 9. Razjasni vezu između jakosti električne struje i napona. Što je pad napona? Grafički prikaži i objasni Ohmov zakon.
 10. Objasni i izvedi formule za serijski i paralelni spoj otpora.
 11. Koliki je ukupni otpor ako četiri jednaka otpora spojimo a) serijski, b) paralelno?
 12. U strujnome krugu prikazanome na crtežu jedna je žaruljica pregorjela. Kao posljedica toga sve su žaruljice prestale svijetliti. Koja je žaruljica pregorjela? zaruljica
 13. Na izvor stalnoga napona priključeno je trošilo. Što će se dogoditi sa strujom kroz trošilo ako se smanji otpor toga trošila?
 14. Na slici je prikazana čvorna točka grananja struja I1, I2, I3, I4 i I5. Koliko iznosi struja I5?kirchoff
 15. Na izvor napona priključeni su u seriju potrošači različitih otpora. Jakost električne struje u krugu je:

  a) najveća uz + pol izvora
  b) najveća uz – pol izvora
  c) jednaka u svakoj točki strujnog kruga
  d) najmanja kroz potrošač najvećeg otpora
  e) najmanja kroz potrošač najmanjeg otpora

 16. Kako se spaja ampermetar u strujni krug? Koliki je otpor idealnog ampermetra?
 17. Kako se može proširiti mjerno područje ampermetra? Objasni kako ćeš iz izmjerene struje u tom slučaju dobiti stvarnu struju.
 18. Kako se spaja voltmetar u strujni krug? Koliki je otpor idealnog voltmetra?
 19. Kako se može proširiti mjerno područje voltmetra? Objasni kako ćeš iz izmjerenog napona u tom slučaju dobiti stvarni napon.
 20. Kad se prekidač zatvori u krugu prikazanom na slici, hoće li ampermetar pokazivati veću, manju ili jednaku vrijednost?ampermetar
 21. Objasni kako radi promjenjivi otpornik
 22. Kako se računa rad a kako snaga el. struje? Izvedi formule.
 23. Kada stvarna snaga uređaja nije jednaka nominalnoj snazi? Objasni kako ćeš iz nominalne snage i nominalnog napona izračunati otpor uređaja. Zašto računamo upravo otpor uređaja (a ne neku drugu veličinu)?
 24. Ako jedna žarulja jače svijetli od druge, tad ima veću – koju veličinu?
 25. Što je elektromotorni napon?
 26. Kako se računa napon na krajevima baterije?
 27. Što znači da je izvor kratko spojen i kolika je struja kratkog spoja?
 28. Promjenjivi otpornik spojen je na izvor elektromotornoga napona ε i unutarnjega otpora  RU. Graf prikazuje napon na promjenjivome otporniku u ovisnosti o struji koja prolazi kroz taj otpornik. Koliko iznosi struja kratkoga spoja?struja kratkog spoja
 29. Zadana su tri strujna kruga, kao što je prikazano na crtežu. Poredaj po veličini struje I1, I2 i I3 kroz žarulje? Žarulje su u svim trima strujnim krugovima jednakih otpora. Svi su izvori jednakih elektromotornih napona i zanemarivih unutarnjih otpora.spajanje izvora
 30. Dvije žarulje, X i Y, jednakih otpora, spojene su u krug, kako je prikazano na slici. Kako će svijetliti žarulje u odnosu na svoj prijašnji sjaj, ako se zatvori prekidač S?kratki spoj
 31. Na izvor istosmjernoga napona serijski su spojene žaruljice Ž1 i Ž2 te promjenjivi otpornik, kao što je prikazano na crtežu. Što će se od dogoditi s intenzitetima svjetlosti žaruljica kada se promjenjivomu otporniku poveća otpor RXzaruljice 2