Archive for the ‘prvi razred’ Category

kružna gibanja i gravitacija (pitanja za usmeni)

9. svibnja 2018.
 1. Što je period a što frekvencija? Kako se odnose?
 2. Kako računamo brzinu pri jednolikom kružnom gibanju?
 3. Koji je smjer brzine pri kružnom gibanju?
 4. Tijelo privezano na niti vrti se jednoliko po kružnici na glatkoj horizontalnoj podlozi. U jednom trenutku nit pukne. Hoće li se tijelo i dalje gibati, i ako hoće kako?
 5. Što je centripetalna sila? Koji joj je smjer?
 6. Kako se računa centripetalna akceleracija? Koji joj je smjer?
 7. Kako to da pri jednolikom kružnom gibanju ima akceleracije ako je pri takvom gibanju iznos brzine stalno jednak?
 8. Što je centrifugalna sila? Objasni na nekom primjeru što je centripetalna a što centrifugalna sila.
 9. Zašto se centripetalna i centrifugalna sila ne ponište?
 10. sl241 Objasni sile koje djeluju na tijelo prikazano na slici. Napiši njihove omjere ako je kut između niti i vertikale neki od “prijateljskih”.
 11. Zašto se biciklist nagne u zavoju? Nacrtaj sile.
 12. Zašto je cesta u zavojima ponekad podignuta na jednoj strani? Nacrtaj sile.
 13. Kako računamo napetost niti u najvišoj/najnižoj točki pri kruženju u vertikalnoj ravnini?
 14. Kako računamo reakciju podloge pri prolasku tijela kroz kružnu udubinu ili izbočinu?
 15. Tijelo visi na niti u vertikalnoj ravnini. Kolikom ga početnom brzinom moramo gurnuti horizontalno da bi se popelo na vrh kružne putanje?
 16. Kolika mora biti početna visina da bi se tijelo na slici popelo na vrh kruga? Trenje zanemarujemo.    Bez naslova
 17. Kolikom najmanjom brzinom trebamo gurnuti masu na niti (njihalo) duljine l da ono učini puni krug u vertikalnoj ravnini?
 18. Napiši formulu za opći zakon gravitacije. Što je r u toj formuli? Između kojih tijela djeluje gravitacijska sila? Kada je ona privlačna a kada odbojna?
 19. Prvo tijelo ima 4 puta veću masu od drugoga. Djeluje li većom gravitacijskom silom prvo tijelo na drugo ili drugo na prvo? Koliko puta je veća jedna gravitacijska sila od druge?
 20. Dva tijela privlače se gravitacijskom silom F. Što će se dogoditi s tom silom ako se udaljenost između tijela smanji 3 puta?
 21. Kako računamo akceleraciju slobodnog pada na nekoj visini od površine planeta? Izvedi formulu.
 22. Akceleracija slobodnoga pada na površini Mjeseca je gM. Polumjer Mjeseca je R. Kolika je akceleracija slobodnoga pada na udaljenosti 2od površine Mjeseca?
 23. Kolika je akceleracija slobodnog pada na površini kuglaste planete gustoće ρ i polumjera R?
 24. Zašto jabuka pada na Zemlju a Mjesec ne pada?
 25. Izvedi formulu za brzinu satelita. Što je prva kozmička brzina?
 26. Kako se odnose period i polumjer staze pri gibanju satelita (3. Keplerov zakon)? Izvedi formulu.
 27. Ima li satelit akceleraciju? Nacrtaj brzinu satelita i akceleraciju satelita (ako je ima).
 28. Nacrtaj sve sile koje djeluju na satelit.
 29. Što je geostacionarni satelit? Kako bi izračunao visinu na kojoj se giba?
 30. Što znači da je potencijalna energija negativna? Objasni.
 31. Što je druga kozmička brzina? Izvedi formulu.
 32. Tijela A i B izbacimo s površine planete tako da je ukupna energija tijela A pozitivna, a ukupna energija tijela B negativna. Što će se dogoditi s tijelom A a što s tijelom B?

grafovi gibanja, primjer mogućeg kontrolnog

14. studenoga 2017.
 1. Izvedi formulu za prijeđeni put kod jednolikog ubrzanog gibanja s početnom brzinom.
 2. Opiši gibanje te iz zadanog v/t grafa nacrtaj x/t graf ako je početni položaj x= -2 m.xt graf
 3. Opiši gibanje te iz zadanog v/t grafa nacrtaj a/t, s/t i x/t graf. Kolika je prosječna brzina na cijelom putu?

vt graf

grafovi

kružno gibanje i gravitacija (primjer mogućeg ispita)

31. svibnja 2017.

 

 1. Automobil uleti u zavoj brzinom 120 km/h. Koliki je polumjer zavoja ako uz koeficijent trenja 0.2 automobil ne proklizava?
 2. Tijelo obješeno o nit dugu 20 cm vrtimo tako da nit zatvara kut od 45 ° u odnosu na vertikalu. Kolika je brzina kruženja, a koliki period?
 3. Kolikom silom automobil mase 1.2 tone koji se giba brzinom 72 km/h pritišće ispupčenu cestu polumjera zakrivljenosti 150 m?
 4. Kolika je akceleracija slobodnog pada na kuglastom asteroidu promjera 5 km i gustoće 5.5 g/cm3?
 5. Satelit se kreće oko Zemlje na visini 1700 km iznad površine. Kolika mu je brzina i ophodno vrijeme?

rad, snaga, energija – primjer mogućeg ispita

20. travnja 2017.
 1. Koliku težinu može vući auto snage 45 kW i korisnosti 70% po horizontalnom putu, pri brzini 64 km/h, ako je faktor trenja 0.28?
 2. Kamen mase 20 g izbačen je iz praćke brzinom 22 m/s. Ako je konstanta elastičnosti gumene vrpce 9.8 ∙102 N/m, odredi koliko je bilo produljenje zategnute gumene vrpce?
 3. S tornja visokog 300 m bačeno je prema dolje tijelo mase 100 g brzinom 2m/s. Pošto je padalo 100 m postigne brzinu 20 m/s. Koliko je energije prešlo na zrak? Kolika je prosječna sila otpora zraka?
 4. Na horizontalnoj podlozi leži tijelo mase 5kg. Na njega djelujemo silom 10N koja s površinom zatvara kut 30°. Koeficijent trenja je 0.15. Koliki smo rad obavili na putu od 10 m? Kolika je brzina tijela na kraju tog puta?
 5. Tijelo mase 3 kg giba se brzinom 4 m/s i udari u mirno tijelo jednake mase. Tijela se nakon sudara nastave zajedno gibati. Koliko se energije pri sudaru pretvorilo u toplinu?

Složena gibanja i gibanja u polju sile teže – primjer mogućeg ispita

8. ožujka 2017.
 1. Čamac prelazi rijeku okomito na njen tok brzinom 7.2 km/h. Kad je stigao na suprotnu obalu tok ga je odnio 120 m nizvodno. Treba naći brzinu toka rijeke ako je ona široka 400 m. Koliko je vremena trebalo da čamac prijeđe rijeku?
 1. Kamen izbačen vertikalno uvis brzinom 19.62 m/s sa zgrade visine H pao je u podnožje nakon 6.9 s od trenutka izbacivanja. Odredi visinu zgrade H.
 1. Strelica izbačena vertikalno uvis vrati se nakon 4.8 s. Odredi početnu brzinu i maksimalnu visinu.
 1. Tijelo izbačeno horizontalno brzinom 10 m/s padne na tlo brzinom 20 m/s. Odredi visinu s koje je tijelo bačeno i domet hica.
 1. Tijelo je izbačeno koso pod kutom 60° brzinom 54 km/h. Odredi najveću visinu, domet, te visinu i horizontalnu udaljenost od mjesta izbačaja nakon 1 s.

U svim zadatcima nacrtaj putanju gibanja. U prvom zadatku nacrtaj brzine. U ostalim zadatcima nacrtaj početnu i trenutnu brzinu u nekom kasnijem trenutku, te akceleraciju.

energija, složena gibanja i gibanja u polju sile teže, kružna gibanja – pitanja za usmeni (prvi razred)

5. ožujka 2015.
 1. Što je rad? Kako se određuje mehanički rad (općenito) i kojom se jedinicom mjeri?
 2. Kada je rad jednak produktu iznosa sile i duljine puta na kojem djeluje sila? Kako se određuje mehanički rad kada sila ne djeluje u pravcu i smjeru puta? (Grafički prikaži navedeni slučaj)
 3. Što je snaga? Napiši i objasni relaciju za mehaničku snagu uz odgovarajuću jedinicu.
 4. Pokaži kako se snaga može izraziti preko brzine.
 5. Što je korisnost nekog stroja i kako se izračunava? Objasni na nekom primjeru (koji nije bušilica!).
 6. Što je energija? Kada kažemo da tijelo ima energiju?
 7. Koja je veza između rada i energije u mehanici? (Iskaži to odgovarajućom relacijom.)
 8.  Definiraj kinetičku energiju i napiši relaciju kojom se određuje.
 9. Izvedite izraz za kinetičku energiju tijela mase m i brzine v.
 10. Koliko se puta promijeni kinetička energija tijela ako mu se brzina udvostruči a masa smanji dva puta?
 11. Koliko se puta poveća kinetička energija ako se brzina tijela poveća tri puta?
 12. Može li kinetička energija imati negativnu vrijednost (i zašto) ?
 13. Objasni očuvanje energije pri sudarima. Kad je sudar savršeno elastičan? Što je s energijom pri neelastičnom sudaru? Objasni na primjerima.
 14. Kada tijelo ima gravitacijsku potencijalnu energiju? Što je i o čemu ovisi gravitacijska potencijalna energija?
 15. Napravi izvod za gravitacijsku potencijalnu energiju.
 16. Mora li tijelo koje leži na tlu imati gravitacijsku potencijalnu energiju jednaku ništici? Bi li tijelo moglo imati negativnu potencijalnu energiju?
 17. Objasni očuvanje ukupne energije pri slobodnom padu, ili kad izbacimo tijelo prema gore.
 18. Objasni očuvanje energije kod njihala.
 19. Objasni razliku kod očuvanja energije ako ima trenja/otpora zraka i ako nema trenja/otpora zraka.
 20. Tijelo određene mase pustimo da pada s visine h. Drugo tijelo, potpuno jednako prvome, pustimo da klizi niz kosinu visine h, bez trenja! Koje će tijelo imati veću kinetičku energiju na dnu? Što bi bilo da u oba slučaja djeluje jednaka sila trenja?
 21. Što je elastična sila? Kako je računamo? Što je k? Koja je mjerna jedinica za k?
 22. Napiši (ako znaš izvedi) formulu za elastičnu potencijalnu energiju.
 23. Ako se produljenje opruge poveća tri puta, što će se dogoditi s elastičnom energijom?
 24. Slika prikazuje dva vagona koji se gibaju prema oprugama jednakih konstanti elastičnosti k. Pri sudaru s oprugom vagon mase 2m sabije oprugu za x1, a vagon mase m sabije oprugu za x2. Koji odnos vrijedi za x1 i x2?elasticna energija
 25. Što je to složeno gibanje?
 26. Nacrtaj i objasni vektore brzine pri gibanju broda i rijeke, ako se brod giba nizvodno, uzvodno ili preko rijeke.
 27. Objasni vertikalni hitac prema gore. Koje sile djeluju na tijelo pri tom hicu? Kako računamo trenutnu visinu i trenutnu brzinu? Kako računamo vrijeme potrebno do najviše točke i visinu te točke?
 28. Može li pri vertikalnom hicu brzina biti negativna? A visina? A vrijeme? Objasni.
 29. Kolika je brzina a kolika akceleracija u najvišoj točki vertikalnog hica?
 30. Kolika je ukupna sila pri horizontalnom hicu?
 31. Kako vrijeme pada pri horizontalnom hicu ovisi o početnoj brzini?
 32. Tijelo je izbačeno horizontalno blizu površine Zemlje. Otpor zraka je zanemariv. Koja od navedenih veličina nije stalna pri gibanju tijela?   A. horizontalna komponenta brzine  B. vertikalna komponenta brzine  C. horizontalna komponenta ubrzanja  D. vertikalna komponenta ubrzanja
 33. Nacrtaj putanju pri horizontalnom hicu, i nacrtaj vektore početne brzine i trenutne brzine (u nekoj točki koja nije početna), te rastavi trenutnu brzinu na komponente.
 34. Kako računamo komponente trenutne brzine, a kako trenutnu brzinu?
 35. Kako računamo vrijeme pada, a kako domet hica?
 36. Tijela A i B izbace se u vodoravnome smjeru s jednakim početnim brzinama. Tijelo A izbaci se s veće visine nego tijelo B. Kako se odnose domet tijela A  i domet tijela B?
 37. Tijela A i B izbace se u vodoravnome smjeru s jednake visine. Tijelo A izbaci se većom početnom brzinom nego tijelo B. Kako se odnose domet tijela A  i domet tijela B?
 38. Iz helikoptera koji leti u horizontalnome smjeru ispušten je paket. Nacrtaj putanju paketa.
 39. Rastavi početnu brzinu pri kosom hicu na komponente, ako je kut izbacivanja 30°, 45° ili 60°.
 40. Kolika je ukupna sila pri kosom hicu?
 41. Nacrtaj putanju pri kosom hicu, i nacrtaj vektore početne brzine i trenutne brzine (u nekoj točki koja nije početna), te rastavi početnu i trenutnu brzinu na komponente.
 42. Koje od tih brzina se mijenjaju a koje ne, i zašto?
 43. Kako računamo trenutni položaj tijela pri kosom hicu, u vodoravnom i horizontalnom smjeru?
 44. Kako računamo najveću visinu do koje će se tijelo popeti i domet pri kosom hicu?
 45. Kako računamo trenutnu brzinu pri kosom hicu?
 46. Što je period a što frekvencija?
 47. Kako računamo brzinu pri jednolikom kružnom gibanju?
 48. Što je centripetalna sila? Koji joj je smjer?
 49. Kako se računa centripetalna akceleracija? Koji joj je smjer? Kako to da pri jednolikom kružnom gibanju ima akceleracije ako je pri takvom gibanju iznos brzine stalno jednak?
 50. Što je centrifugalna sila? Objasni na nekom primjeru što je centripetalna a što centrifugalna sila.
 51. Zašto se centripetalna i centrifugalna sila ne ponište?
 52. sl241 Objasni sile koje djeluju na tijelo prikazano na slici. Napiši njihove omjere ako je kut između niti i vertikale neki od “prijateljskih”.
 53. Zašto se biciklist nagne u zavoju? Nacrtaj sile.
 54. Zašto je cesta u zavojima ponekad podignuta na jednoj strani? Nacrtaj sile.
 55. Kako računamo napetost niti u najvišoj/najnižoj točki pri kruženju u vertikalnoj ravnini?
 56. Kako računamo reakciju podloge pri prolasku tijela kroz kružnu udubinu ili izbočinu?
 57. Tijelo visi na niti u vertikalnoj ravnini. Kolikom ga početnom brzinom moramo gurnuti horizontalno da bi se popelo na vrh kružne putanje?
 58. Kolika mora biti početna visina da bi se tijelo na slici popelo na vrh kruga? Trenje zanemarujemo.    Bez naslova
 59.  Napiši formulu za opći zakon gravitacije.
 60. Zemlja i jabuka se gravitacijski privlače. Privlači li jače Zemlja jabuku ili jabuka zemlju? Napiši omjer tih sila!
 61. Kako računamo akceleraciju slobodnog pada na nekoj visini od površine planeta?
 62. Objasni gibanje satelita oko nekog planeta.
 63. Izvedi 3. Keplerov zakon.

sila, pitanja za usmeni

27. siječnja 2015.
 1. Što je to gustoća? Kako se odnose masa i gustoća a kako volumen i gustoća? Ima li veću gustoću veliki ili mali komad željeza? Koja je mjerna jedinica za gustoću? Pretvori jednu mjernu jedinicu za gustoću u drugu.
 2. Prvi, drugi i treći Newtonov zakon.
 3. Ako se tijelo giba, a na njega ne djeluje nikakva sila, kad će se zaustaviti? O čemu to ovisi?
 4. Ako na tijelo djeluje stalno jednaka sila, kako će se gibati?
 5. Može li se tijelo gibati jednoliko ako na njega djeluje jedna sila? A ako djeluju dvije? A tri?
 6. Nacrtaj brzinu i ukupnu silu na tijelo koje se giba a) ubrzano b) usporeno  c) stalnom brzinom.
 7. Kako se odnose smjer akceleracije i smjer sile? A smjer sile i smjer brzine? Ako sila djeluje u jednom smjeru a brzina je u suprotnom smjeru, hoće li se tijelo gibati i, ako hoće, u kojem smjeru?
 8. Što je količina gibanja? Koja je mjerna jedinica? Koji je smjer količine gibanja?
 9. Može li se promijeniti količina gibanja nečega ako mu se ne promijeni brzina?
 10. Što je impuls sile? Koja je mjerna jedinica? Kakva je veza impulsa sile i količine gibanja?
 11. Što predstavlja površina u F/t grafu?
 12. Kako je Newton definirao silu? Kad vrijedi F=ma? Kad ne vrijedi? Daj primjer.
 13. Dvije kugle jednake su veličine ali od različitog materijala: jedna je drvena a druga željezna. Koja će od njih dobiti veću akceleraciju, ako na obje djeluje ista sila?
 14. Kako se računa ukupna sila ako djeluje više sila a) u istom smjeru b) u suprotnim smjerovima c) međusobno okomito?
 15. Što je sila reakcije podloge?
 16. Kako računamo silu težu? Koliko si teška?
 17. Što je statičko trenje? Koliki je iznos statičkog trenja?
 18. Kako se giba tijelo na koje djeluju vučna sila i sila trenja ako a) nema početnu brzinu b) ima početnu brzinu?
 19. Kolika je akceleracija u prethodnome pitanju?
 20. Napiši formulu za silu trenja. Koja je mjerna jedinica za koeficijent trenja? Što je pritisna sila?
 21. Ako čovjek gura kutiju, i kutija se giba, djeluje li većom silom čovjek na kutiju ili kutija na čovjeka? Kako čovjek uspije pokrenuti kutiju?
 22. Dva tijela na vodoravnoj podlozi povezuje nerastezljiva nit. Na jedno tijelo djelujemo vodoravno silom u jednom smjeru, a na drugo silom u drugom smjeru. Kolika je akceleracija tog sustava a) ako nema trenja i b) ako ima trenja?
 23. Kolika je akceleracija sustava na slici ako a) nema trenja i b) ima trenja?                                                             kolotura1
 24. Kolika je akceleracija sustava na slici ako a) nema trenja i b) ima trenja?                                                                                                                             kolotura
 25. Iskaži zakon o očuvanju količine gibanja
 26. Izvedi zakon o očuvanju količine gibanja iz Newtonovih zakona
 27. Kad je sudar elastičan a kad neelastičan?
 28. Dva tijela različitih masa gibaju se jedno prema drugome. U kojem smjeru će se gibati nakon sudara (o čemu to ovisi)? Mogu li se nakon sudara oba tijela zaustaviti? U kojem slučaju?
 29. Napiši zakon o očuvanju količine gibanja za elastični i neelastični sudar u slučaju kad se tijela gibaju u istom smjeru i u slučaju kad se gibaju jedno prema drugome. (To su 4 slučaja! 🙂 )
 30. Zbroji dvije sile određenih iznosa koje su pod nekim kutom  (npr. 60° ili 120°).
 31. Tijelo određene mase vučemo po hrapavoj podlozi pod nekim kutom (npr. 30°). Nacrtaj sve sile i objasni kako ćemo izračunati akceleraciju.
 32. Na tijelo koje visi o niti puše vjetar tako da se tijelo otklonilo za neki kut od vertikale. Nacrtaj sile i napiši omjere sila.
 33. Tijelo je obješeno na dvije niti. Nacrtaj sve sile, i napiši kako se odnose (npr. ako je kut između niti i stropa 60°).
 34. Nacrtaj sve sile koje djeluju na tijelo na kosini. Kolika je pritisna sila? Kolika je ukupna sila?
 35. Kako računamo silu trenja na kosini?
 36. Kad će tijelo na kosini mirovati, a kad će se gibati? Može li se tijelo gibati niz kosinu stalnom brzinom?
 37. Izračunaj akceleraciju tijela koje klizi niz kosinu ako je poznat koeficijent trenja i nagib kosine.
 38. Kako računamo akceleraciju tijela koje vučemo uz kosinu? Nacrtaj sliku. Može li se to tijelo gibati stalnom brzinom? Kako bi računali akceleraciju da tijelo vučemo niz kosinu?
 39. Kako se giba tijelo koje gurnemo uz kosinu? Kolika je akceleracija?
 40. Što su inercijske sile, i kad se javljaju? Koji im je smjer, a koliki iznos?
 41. Objasni kako se mijenja težina tijela u liftu.
 42. Kuglica koja visi o niti u nekom autu koje akcelerira otklonila se od vertikale. Nacrtaj sile i objasni njihove odnose.

očuvanje količine gibanja, domaći rad za 1. razred.

19. siječnja 2015.

Evo ga: kolicina gibanja domaci rad

domaći rad za 1a

26. studenoga 2014.
 1. Kolika sila je potrebna da se tijelo mase 700 g ubrza od 2 m/s do 10 m/s na putu od 5 m ako je koeficijent trenja 0.2
 2. Kapljica kiše obujma 0.25 cm3 pada stalnom brzinom. Koliki je otpor što ga pruža zrak? Gustoća vode je 1000 kg/m3.
 3. Tijelo gurnemo početnom brzinom 5 m/s i ono se zaustavi nakon 3 m. Koliki je koeficijent trenja?

prvi razred: pitanja za usmeni odgovor (sila i složena gibanja)

26. studenoga 2014.
 1. Što je to gustoća? Kako se odnose masa i gustoća a kako volumen i gustoća? Ima li veću gustoću veliki ili mali komad željeza? Koja je mjerna jedinica za gustoću? Pretvori jednu mjernu jedinicu za gustoću u drugu.
 2. Prvi, drugi i treći Newtonov zakon.
 3. Ako se tijelo giba, a na njega ne djeluje nikakva sila, kad će se zaustaviti? O čemu to ovisi?
 4. Ako na tijelo djeluje stalno jednaka sila, kako će se gibati?
 5. Može li se tijelo gibati jednoliko ako na njega djeluje jedna sila? A ako djeluju dvije? A tri?
 6. Nacrtaj brzinu i ukupnu silu na tijelo koje se giba a) ubrzano b) usporeno  c) stalnom brzinom.
 7. Kako se odnose smjer akceleracije i smjer sile? A smjer sile i smjer brzine? Ako sila djeluje u jednom smjeru a brzina je u suprotnom smjeru, hoće li se tijelo gibati i, ako hoće, u kojem smjeru?
 8. Što je količina gibanja? Koja je mjerna jedinica? Koji je smjer količine gibanja?
 9. Može li se promijeniti količina gibanja nečega ako mu se ne promijeni brzina?
 10. Što je impuls sile? Koja je mjerna jedinica? Kakva je veza impulsa sile i količine gibanja?
 11. Što predstavlja površina u F/t grafu?
 12. Kako je Newton definirao silu? Kad vrijedi F=ma? Kad ne vrijedi? Daj primjer.
 13. Dvije kugle jednake su veličine ali od različitog materijala: jedna je drvena a druga željezna. Koja će od njih dobiti veću akceleraciju, ako na obje djeluje ista sila?
 14. Kako se računa ukupna sila ako djeluje više sila a) u istom smjeru b) u suprotnim smjerovima c) međusobno okomito?
 15. Što je sila reakcije podloge?
 16. Kako računamo silu težu? Koliko si teška?
 17. Što je statičko trenje? Koliki je iznos statičkog trenja?
 18. Kako se giba tijelo na koje djeluju vučna sila i sila trenja ako a) nema početnu brzinu b) ima početnu brzinu?
 19. Kolika je akceleracija u prethodnome pitanju?
 20. Napiši formulu za silu trenja. Koja je mjerna jedinica za koeficijent trenja? Što je pritisna sila?
 21. Ako čovjek gura kutiju, i kutija se giba, djeluje li većom silom čovjek na kutiju ili kutija na čovjeka? Kako čovjek uspije pokrenuti kutiju?
 22. Dva tijela na vodoravnoj podlozi povezuje nerastezljiva nit. Na jedno tijelo djelujemo vodoravno silom u jednom smjeru, a na drugo silom u drugom smjeru. Kolika je akceleracija tog sustava a) ako nema trenja i b) ako ima trenja?
 23. Kolika je akceleracija sustava na slici ako a) nema trenja i b) ima trenja?                                                             kolotura1
 24. Kolika je akceleracija sustava na slici ako a) nema trenja i b) ima trenja?                                                                                                                             kolotura
 25. Iskaži zakon o očuvanju količine gibanja
 26. Izvedi zakon o očuvanju količine gibanja iz Newtonovih zakona
 27. Kad je sudar elastičan a kad neelastičan?
 28. Dva tijela različitih masa gibaju se jedno prema drugome. U kojem smjeru će se gibati nakon sudara (o čemu to ovisi)? Mogu li se nakon sudara oba tijela zaustaviti? U kojem slučaju?
 29. Napiši zakon o očuvanju količine gibanja za elastični i neelastični sudar u slučaju kad se tijela gibaju u istom smjeru i u slučaju kad se gibaju jedno prema drugome. (To su 4 slučaja! 🙂 )
 30. Što su inercijske sile, i kad se javljaju? Koji im je smjer, a koliki iznos?
 31. Objasni kako se mijenja težina tijela u liftu.
 32. Kuglica koja visi o niti u nekom autu koje akcelerira otklonila se od vertikale. Nacrtaj sile i objasni njihove odnose.
 33. Nacrtaj prijateljske trokute.
 34. Tijelo je obješeno na dvije niti. Nacrtaj sve sile, i napiši kako se odnose ako je kut između niti i stropa 30°, 45° ili 60°.
 35. Na tijelo koje visi o niti puše vjetar tako da se tijelo otklonilo za 30° ili 45° ili 60° od vertikale. Nacrtaj sile i napiši omjere sila.
 36. Kuglica koja visi o niti u nekom autu koje akcelerira otklonila se od vertikale. Nacrtaj sile i objasni njihove odnose.
 37. Nacrtaj sve sile koje djeluju na tijelo na kosini. Kolika je pritisna sila? Kolika je ukupna sila?
 38. Kako računamo silu trenja na kosini?
 39. Kad će tijelo na kosini mirovati, a kad će se gibati? Može li se tijelo gibati niz kosinu stalnom brzinom?
 40. Izračunaj akceleraciju tijela koje klizi niz kosinu ako je poznat koeficijent trenja i nagib kosine (30°, 45° ili 60°)
 41. Kako računamo akceleraciju tijela koje vučemo uz kosinu? Nacrtaj sliku. Može li se to tijelo gibati stalnom brzinom? Kako bi računali akceleraciju da tijelo vučemo niz kosinu?
 42. Kako se giba tijelo koje gurnemo uz kosinu? Kolika je akceleracija?
 43. Zbroji dvije sile određenih iznosa koje su pod kutom  30°, 45°, 60°, 120°, 135° ili 150°.
 44. Tijelo određene mase vučemo po hrapavoj podlozi pod kutom 30°, 45° ili 60°. Nacrtaj sve sile i objasni kako ćemo izračunati akceleraciju.

———————————————————————-

 1. Što je to složeno gibanje?
 2. Nacrtaj i objasni vektore brzine pri gibanju broda i rijeke, ako se brod giba nizvodno, uzvodno ili preko rijeke.
 3. Objasni vertikalni hitac prema gore. Koje sile djeluju na tijelo pri tom hicu? Kako računamo trenutnu visinu i trenutnu brzinu? Kako računamo vrijeme potrebno do najviše točke i visinu te točke?
 4. Može li pri vertikalnom hicu brzina biti negativna? A visina? A vrijeme? Objasni.
 5. Kolika je brzina a kolika akceleracija u najvišoj točki vertikalnog hica?
 6. Kolika je ukupna sila pri horizontalnom hicu?
 7. Kako vrijeme pada pri horizontalnom hicu ovisi o početnoj brzini?
 8. Tijelo je izbačeno horizontalno blizu površine Zemlje. Otpor zraka je zanemariv. Koja od navedenih veličina nije stalna pri gibanju tijela?   A. horizontalna komponenta brzine  B. vertikalna komponenta brzine  C. horizontalna komponenta ubrzanja  D. vertikalna komponenta ubrzanja
 9. Nacrtaj putanju pri horizontalnom hicu, i nacrtaj vektore početne brzine i trenutne brzine (u nekoj točki koja nije početna), te rastavi trenutnu brzinu na komponente.
 10. Kako računamo komponente trenutne brzine, a kako trenutnu brzinu?
 11. Kako računamo vrijeme pada, a kako domet hica?
 12. Tijela A i B izbace se u vodoravnome smjeru s jednakim početnim brzinama. Tijelo A izbaci se s veće visine nego tijelo B. Kako se odnose domet tijela A  i domet tijela B?
 13. Tijela A i B izbace se u vodoravnome smjeru s jednake visine. Tijelo A izbaci se većom početnom brzinom nego tijelo B. Kako se odnose domet tijela A  i domet tijela B?
 14. Iz helikoptera koji leti u horizontalnome smjeru ispušten je paket. Nacrtaj putanju paketa.
 15. Rastavi početnu brzinu pri kosom hicu na komponente, ako je kut izbacivanja 30°, 45° ili 60°.
 16. Kolika je ukupna sila pri kosom hicu?
 17. Nacrtaj putanju pri kosom hicu, i nacrtaj vektore početne brzine i trenutne brzine (u nekoj točki koja nije početna), te rastavi početnu i trenutnu brzinu na komponente.
 18. Koje od tih brzina se mijenjaju a koje ne, i zašto?
 19. Kako računamo trenutni položaj tijela pri kosom hicu, u vodoravnom i horizontalnom smjeru?
 20. Kako računamo najveću visinu do koje će se tijelo popeti i domet pri kosom hicu?
 21. Kako računamo trenutnu brzinu pri kosom hicu?