Archive for the ‘treći razred’ Category

optika, teorijska pitanja

14. svibnja 2017.
 1. Navedi četiri načela geometrijske optike. Koja od tih načela je opovrgnuo Youngov pokus i kako?
 2. Nacrtaj kako točkasti izvor svjetlosti stvara sliku u ravnom zrcalu (nacrtaj nekoliko zraka). Je li ta slika realna ili virtualna?
 3. Promatrač gleda u ravnom zrcalu sliku nekog predmeta. Ako se promatrač pomakne udesno, hoće li se i kako pomaknuti slika u zrcalu?
 4. Kolika mora biti visina zrcala, i na kojoj visini mora biti postavljeno to zrcalo, da bi čovjek koji uspravno stoji vidio cijelog sebe u zrcalu? Nacrtaj sliku. Ovisi li to o udaljenosti čovjeka od zrcala?
 5. Što je to fokus (žarište) sfernog zrcala? Nacrtaj sliku za konkavno i konveksno zrcalo. Je li fokus realan ili virtualan? Objasni.
 6. Konstruiraj sliku uspravnog predmeta u sfernom zrcalu, za konkavno zrcalo (u slučaju da je predmet između fokusa i zrcala, u slučaju da je predmet između fokusa i središta, i u slučaju da je predmet dalje od središta) i za konveksno zrcalo. Opiši sliku (realna/virtualna, uspravna/obrnuta, uvećana/umanjena).
 7. Napiši zakon loma svjetlosti. U kojem će se slučaju zraka lomiti prema okomici a u kojem od okomice? Nacrtaj sliku.
 8. Što je granični kut za totalnu refleksiju?
 9. Koja su dva uvjeta da se dogodi totalna refleksija svjetlosti?
 10. Što je djelomična refleksija svjetlosti?
 11. Nacrtaj lom svjetlosti kroz optičku prizmu.
 12. Što je kut prizme a što kut devijacije? Označi ih na slici. Kako se računaju? Izvedi formule.
 13. Može li se dogoditi totalna refleksija na staklenoj prizmi koja se nalazi u zraku? Ako može, gdje (nacrtaj na slici)?
 14. Koje smo vrste leća učili?
 15. Što je to fokus (žarište) leće? Nacrtaj sliku za konvergentnu i divergentnu leću. Je li fokus realan ili virtualan? Objasni.
 16. Konstruiraj sliku uspravnog predmeta kroz leću, za konvergentnu leću (u slučaju da je predmet između fokusa i leće, u slučaju da je predmet dalje od fokusa) i za divergentnu leću. Opiši sliku (realna/virtualna, uspravna/obrnuta, uvećana/umanjena).
 17. Izvedi jednadžbu leće i formulu za povećanje leće. Objasni predznake za veličine u tim formulama.
 18. Što je jakost leće? Koja je mjerna jedinica?
 19. Koje leće koristimo protiv kratkovidnosti a koje protiv dalekovidnosti? Objasni.
 20. Nacrtaj kako radi mikroskop
 21. Kako je Huygens objasnio lom svjetlosti? Nacrtaj sliku, pokaži gdje je veća brzina i izvedi formulu za indeks loma svjetlosti.
 22. Kako se odnose frekvencija, valna duljina i brzina kod svjetlosti? Što se događa s tim veličinama pri prijelazu iz vakuuma u vodu?
 23. Što je to ogib vala? Objasni pomoću Huygensovog načela.
 24. Objasni razliku između valne i čestične teorije na pojavama ogiba i interferencije.
 25. Koji je uvjet za konstruktivnu a koji za destruktivnu interferenciju vala?
 26. Objasni Youngov pokus za valove i za čestice. Zašto je taj pokus važan?
 27. Što će se vidjeti u Youngovom pokusu ako na pukotine dolazi jednobojna svjetlost, a što ako dolazi bijela svjetlost? Objasni.
 28. Izvedi formulu za Youngov pokus.
 29. Objasni što je Lloydovo zrcalo.
 30. Što je optička rešetka? Izvedi formulu.
 31. Što se događa kad kroz optičku rešetku pustimo bijelu svjetlost? Koja će se svjetlost najviše ogibati a koja najmanje?

zbirka magnetizam

6. listopada 2016.

“Zbirka” je samo za internu upotrebu.

magnetizam-zbirka-16

 

valovi (pitanja za usmeni)

30. siječnja 2015.
 1. Kakva je veza između valova i titranja? Jesu li mogući valovi a da nema titranja? Kako nastaju valovi?
 2. Kada kažemo da je val transverzalan odnosno longitudinalan?
 3. Kako se pulsni val rasprostire uzduž užeta? Obrazložite to na slici, prikazujući strelicama brzine pojedinih djelića užeta pri širenju pulsnog vala.brzina vala brzina titranja
 4. Crtež prikazuje val koji se širi užetom udesno duž osi x u nekom trenutku t. Koji je smjer brzine čestice užeta u točki A u tom trenutku t ?brzina vala brzina titranja1
 5. Što je valna duljina i od čega ovisi? Kakva je veza između frekvencije, valne duljine i brzine vala?
 6. O čemu ovisi brzina valova u različitim sredstvima?
 7. Ako frekvenciju izvora vala koji se rasprostire kroz neko sredstvo povećamo pet puta, što će se dogoditi s njegovom valnom duljinom?
 8. Napiši relaciju kojom se određuje brzina vala u zategnutoj žici.
 9. Izvedi i razjasni jednadžbu harmonijskog vala.
 10. Kada nastaje refleksija vala i kada val pri refleksiji mijenja fazu? Kada i zašto dolazi ili ne dolazi do skoka u fazi?
 11. Na slici lijevo je prikazan upadni a na slici desno odbijeni val. Je li kraj sredstva na kojemu je došlo do odbijanja slobodan ili učvršćen?refleksija vala
 12. Što se zbiva kad upadni val naiđe na granicu dvaju različitih medija? Što znači kad kažemo da se upadni val rascjepljuje na prolazni i reflektirani val? Hoće li za reflektirani val doći do skoka u fazi? O čemu to ovisi?
 13. Koja od ovih veličina ostaje jednaka pri prijelazu vala iz jednog u drugo sredstvo: valna duljina, frekvencija, brzina?
 14. Izvedi i objasni izraz za frekvenciju stojnog vala koji nastaje u sredstvu ograničenom na oba kraja. Što su čvorovi i trbusi stojnog vala?
 15. Što je interferencija dvaju valova? Što je konstruktivna a što destruktivna interferencija dvaju pulsnih valova?
 16. Što je pravilo superpozicije valova?
 17. Kako bi zbrojio dva vala različitih valnih duljina – prikaži na slici.
 18. Što znači da su valovi koherentni?
 19. Izvedi jednadžbu vala koji nastaje interferencijom koherentnih valova.
 20. Kolika mora biti razlika hoda dvaju jednakih valova da bi njihova interferencija bila konstruktivna, a kolika da bi bila destruktivna?
 21. Što je Δx u gornjem uvjetu za interferenciju?
 22. Nacrtajte ukupni val koji nastaje interferencijom valova na slici.superpozicija valova
 23. Što je Huygensovo načelo? Kako ono objašnjava rasprostiranje ravnog vala?
 24. Što je to ogib vala? Nacrtaj sliku i Huygensovo objašnjenje ogiba.
 25. Kako se val lomi pri prijelazu iz jednog sredstva u drugo? Napiši (i izvedi) formulu.
 26. Što su zvučni valovi? Koje valove čuje ljudsko uho? Što je infrazvuk a što ultrazvuk?
 27. Kako zvuči zvuk koji ima veliku frekvenciju a kako zvuk koji ima malu frekvenciju?
 28. O čemu ovisi brzina zvuka?
 29. Što je jakost zvuka i kojom se jedinicom izračunava?
 30. Zašto bolje čujemo zvuk kad smo bliže izvoru? Ako se udaljimo na deset puta veću udaljenost od izvora, što se dogodi s jakosti zvuka?
 31. Koliki je najmanji intenzitet zvuka koji možemo čuti?
 32. Kakva je veza između jakosti (objektivne) zvuka i razine jakosti (subjektivne jakosti) zvuka? Napiši formulu. Kojim se jedinicama izražavaju jakost i razina jakosti zvuka?
 33. Što je zvučna rezonancija?
 34. Što su udari? Kolika je frekvencija udara?
 35. Što je Dopplerov učinak?
 36. Objasnite karakteristične slučajeve Dopplerovog učinka. Što se događa kada se izvor kreće, a promatrač miruje? Što se događa ako se promatrač kreće, a izvor miruje? Što se događa (razjasni) ako se kreće izvor i promatrač?
 37. Ultrazvučni radar koji miruje odašilje zvučne valove i oni se odbiju od vozila koje se udaljava ili približava. Koliku frekvenciju opaža radar od reflektiranih valova?

plinovi, primjer mogućeg ispita

19. siječnja 2015.
 1. Koliko molekula dušika se nalazi u posudi od 3 L pri tlaku od 2000 hPa i temperaturi 30 °C? Kolika je srednja brzina molekula? Kolika je unutarnja energija tog plina?
 2. Posuda sa zrakom koji je zatvoren klipom postavljena je horizontalno. Pri temperaturi 1°C duljina horizontalne stranice dijela posude u kojem je zrak je 10cm. Kolika će biti ta duljina zagrijemo li posudu na 21°C?
 3. Gustoća zraka pri temperaturi 30 °C i tlaku 1100 hPa je 1.4 kg/m3. Kolika je ta gustoća pri 60°C ako se tlak smanjio za 10%?
 4. U epruveti koja je postavljena s otvorom prema gore, nalazi se stupac zraka visine 4 cm, a iznad njega mala količina žive visine 1 cm. Okrenemo li epruvetu naopako, tako da joj je otvor prema dolje, kolika će tada biti visina stupca zraka?
 5. Koliki rad utroši plin početnog obujma 5 L kad mu se uz stalni tlak 2 ∙105 Pa povisi temperatura od 17°C na 74°C?

titranje i valovi, pitanja

3. prosinca 2014.
 1. Što je to titranje? Što je puni titraj? Objasni elongaciju i amplitudu titranja. Objasni period i frekvenciju titranja.
 2. Objasni analogiju između harmonijskog titranja i i jednolikog kružnog gibanja.
 3. Koristeći analogiju titranja i kružnog gibanja izvedite jednadžbu titranja.
 4. Što je fazni kut? Kako se on mijenja pri titranju? Što je početni fazni kut?
 5. Mijenja li se brzina pri titranju? Giba li se oscilator ubrzano ili usporeno?
 6. Koristeći analogiju titranja i kružnog gibanja izvedite formulu za promjenu brzine pri titranju.
 7. Kada je brzina titranja najveća? Koliki je njen iznos? Izvedi formulu.
 8. Kako se mijenja elastična sila pri titranju? Kad je najveća, a kad je najmanja? Napiši formulu za elastičnu silu.
 9. Kako se mijenja akceleracija pri titranju? Izvedi formulu za promjenu akceleracije pri titranju.
 10. Kada je akceleracija titranja najveća? Koliki je njen iznos? Izvedi formulu.
 11. Kako se mijenja energija titranja harmonijskog oscilatora kad se udaljava od ravnotežnog položaja?
 12. Kada je potencijalna energija pri harmonijskom titranju maksimalna? Kolika je tada kinetička energija? Vrijedi li za titranje zakon očuvanja mehaničke energije?
 13. Usporedi kinetičku i potencijalnu energiju linearnog harmonijskog oscilatora kada mu je elongacija jednaka polovini amplitude. (Obrazloži odgovor)
 14. Kako određujemo period harmonijskog oscilatora? Napiši i izvedi formulu. Ovisi li period utega koji titra na opruzi o amplitudi titranja? O čemu ovisi?
 15. Što će biti s periodom titranja ako povećamo masu 4 puta? A ako povećamo koeficijent elastičnosti opruge 4 puta? A ako povećamo amplitudu 4 puta?
 16. Na slikama a), b) i c) prikazan je isti titrajni sustav, koji se sastoji od opruge zanemarive mase i utega. Usporedite periode titranja zanemarujući otpor zraka i trenje.oscilatori
 17. Koje od navedenih veličina imaju maksimalnu vrijednost kad je uteg u amplitudnom položaju: elongacija, brzina, akceleracija, elastična sila, kinetička energija, potencijalna energija
 18. Koliki je iznos tih veličina kad uteg prolazi ravnotežnim položajem?
 19. Na slici je graf ovisnosti elongacije tijela koje harmonijski titra o vremenu. Napišite jednadžbu elongacije.graf titranja2
 20. Na grafu je prikazano kako elongacija tijela koje titra ovisi o vremenu. Kolika je amplituda, period i frekvencija titranja tijela? Koliki je početni fazni kut?graf titranja3
 21. Tijelo pluta na vodi. Kad ga malo uronimo i pustimo, započne titrati. Koje sile djeluju na to tijelo? Kako bi odredio period titranja toga tijela?
 22. Što je to jednostavno (matematičko) njihalo?
 23. O čemu ovisi period njihala? Napiši formulu.
 24. Nacrtaj sile koje djeluju pri titranju matematičkog njihala. Koja sila izaziva titranje?
 25. Izvedi formulu za period titranja matematičkog njihala. Za koje slučajeve taj izvod formule ne vrijedi?
 26. Ako se masa tijela kod matematičkog njihala poveća a duljina njihala se ne promijeni, hoće li se (i na koji način) mijenjati period titranja? (Obrazloži odgovor)
 27. Skratimo li njihalo na 1/4 njegove duljine, što će biti s periodom?
 28. Od dva jednaka njihala jedno se nalazi na površini Zemlje, a drugo na površini Mjeseca? Koje od njih ima veću frekvenciju njihanja? (Obrazložite odgovor)
 29. Objasni očuvanje energije kod njihala.
 30. Kako se promijeni period matematičkog njihala u liftu koji se diže ili spušta akceleracijom a?
 31. Što se događa s oscilatorom na Mjesecu? A s oscilatorom u liftu?
 32. Što je prigušeno titranje? Nacrtajte graf. Je li period prigušenog titranja veći ili manji od perioda neprigušenog titranja?
 33. Objasni prisilno titranje. Kada je (i zašto) amplituda prisilnih titranja najveća?
 34. Što je rezonancija i kada nastaje? Navedi neke primjere ove pojave. Nacrtaj i objasni rezonantnu krivulju.
 35. Objasni kako radi LC titrajni krug. Zašto se naboji nastavljaju gibati nakon što se kondenzator isprazni? U čemu je razlika u odnosu na kondenzator koji nije spojen na zavojnicu nego preko obične žice?
 36. Objasni zakon o očuvanju energije kod LC titrajnog kruga.
 37. Kako se računa period titranja za LC titrajni krug?
 38. Kakva je veza između valova i titranja? Jesu li mogući valovi a da nema titranja? Kako nastaju valovi?
 39. Kada kažemo da je val transverzalan odnosno longitudinalan?
 40. Kako se pulsni val rasprostire uzduž užeta? Obrazložite to na slici, prikazujući strelicama brzine pojedinih djelića užeta pri širenju pulsnog vala.brzina vala brzina titranja
 41. Crtež prikazuje val koji se širi užetom udesno duž osi x u nekom trenutku t. Koji je smjer brzine čestice užeta u točki A u tom trenutku t ?brzina vala brzina titranja1
 42. Što je valna duljina i o čemu ovisi? Kakva je veza između frekvencije, valne duljine i brzine vala?
 43. O čemu ovisi brzina valova u različitim sredstvima?
 44. Ako frekvenciju izvora vala koji se rasprostire kroz neko sredstvo povećamo pet puta, što će se dogoditi s njegovom valnom duljinom?
 45. Napiši relaciju kojom se određuje brzina vala u zategnutoj žici.
 46. Izvedi i razjasni jednadžbu harmonijskog vala.
 47. Kada nastaje refleksija vala i kada val pri refleksiji mijenja fazu? Kada i zašto dolazi ili ne dolazi do skoka u fazi?
 48. Na slici lijevo je prikazan upadni a na slici desno odbijeni val. Je li kraj sredstva na kojemu je došlo do odbijanja slobodan ili učvršćen?refleksija vala
 49. Koja od ovih veličina ostaje jednaka pri prijelazu vala iz jednog u drugo sredstvo: valna duljina, frekvencija, brzina?
 50. Izvedi i objasni izraz za frekvenciju stojnog vala koji nastaje u sredstvu ograničenom na oba kraja. Što su čvorovi i trbusi stojnog vala?
 51. Što je interferencija dvaju valova? Što je konstruktivna a što destruktivna interferencija dvaju pulsnih valova?
 52. Što je pravilo superpozicije valova?
 53. Kako bi zbrojio dva vala različitih valnih duljina – prikaži na slici.
 54. Što znači da su valovi koherentni?
 55. Kolika mora biti razlika hoda dvaju jednakih valova da bi njihova interferencija bila konstruktivna, a kolika da bi bila destruktivna?
 56. Što je Δx u gornjem uvjetu za interferenciju?
 57. Što je razlika hoda i kako je povezana s razlikom u fazi?
 58. Nacrtajte ukupni val koji nastaje interferencijom valova na slici.superpozicija valova

izmjenična struja (pitanja za usmeni odgovor)

31. listopada 2014.
 1. Što je to generator izmjenične struje?
 2. Objasni načelo rada generatora izmjenične struje. Nacrtaj sliku!
 3. Kako se mijenja izmjenični napon, a kako izmjenična struja u vremenu? Napiši formulu i nacrtaj graf.
 4. Što je to kružna frekvencija (kutna brzina)?
 5. Kolika je tipično frekvencija izmjenične struje u civiliziranim zemljama?
 6. Što je to efektivna vrijednost izmjeničnog napona i struje?
 7. Pokazuje li ampermetar trenutnu vrijednost, najveću vrijednost ili efektivnu vrijednost izmjenične struje?
 8. Izvedi formulu za efektivne  vrijednosti jakosti struje i napona.
 9. Ima li zavojnica ikakav otpor kad kroz nju prolazi istosmjerna struja?
 10. Što  je induktivni otpor? Kako se računa?
 11. Nacrtaj graf koji prikazuje promjenu jakosti izmjenične struje i napona na idealnoj zavojnici.
 12. Ima li kondenzator neki otpor ako se priključi na istosmjerni napon?
 13. Zašto kondenzator ne znači prekid strujnog kruga ako se radi o izmjeničnoj struji?
 14. Što je kapacitivni otpor? Kako se računa?
 15. Nacrtaj graf koji prikazuje promjenu jakosti izmjenične struje i napona na kondenzatoru.
 16. Grafovi na donjim slikama odnose se na serijski spoj otpornika, zavojnice i kondenzatora priključen na izmjenični napon. Usporedite iznose induktivnog i kapacitivnog otpora u svakom slučaju.pomak u fazi
 17. Na izvor izmjeničnog napona U spojeni su omski, kapacitivni i induktivni otpor, tako da su naponi na njima UR, UC i UL. U kakvom je odnosu napon izvora spram napona na pojedinim otporima?
 18. Nacrtaj  shemu za krug iz prethodnog pitanja. Kroz koji od otpora prolazi najjača struja? O čemu to ovisi?
 19. Kako glasi Ohmov zakon za krug izmjenične struje?
 20. Izvedi formulu za ukupni otpor u krugu izmjenične struje.
 21. U krug istosmjerne struje serijski su spojeni kondenzator otpora RC i omski otpor R. Koliki je ukupni otpor?
 22. U krug istosmjerne struje serijski su spojeni zavojnica induktivnog otpora RL i omski otpor R. Koliki je ukupni otpor?
 23. Što je pomak u fazi i kako se računa?
 24. Kako se računa snaga izmjenične struje (objasni relaciju)?
 25. U strujni krug su spojeni žarulja otpora R i kondenzator kapaciteta C. Izvor izmjeničnog sinusoidalnog napona može mijenjati frekvenciju ali ne i vrijednost amplitude napona. Kako će svijetliti žarulja kada mijenjamo frekvenciju izvora?
 26. Nacrtaj graf ovisnosti otpora o frekvenciji za omski, induktivni i kapacitivni otpor.
 27. Kada se su strujnom krugu izmjenične struje javlja rezonancija i čime se manifestira?
 28. Izvedite relaciju kojom je određena rezonantna frekvencija.
 29. Objasnite načelo rada električnog transformatora.
 30. Kako se odnose jakost struje, napon i broj zavoja na primaru i sekundaru? Izvedi formule.
 31. Pretpostavimo da smo na primarni krug transformatora priključili istosmjernu struju. Koliki je napon na krajevima zavojnice u sekundarnom krugu? Obrazloži svoj odgovor!

primjer mogućeg ispita iz magnetizma

13. listopada 2014.

primjer mogućeg ispita iz magnetizma (klikni!)

magnetizam, pitanja za usmeni

22. rujna 2014.
 1. U čemu je razlika između električnih i magnetskih dipola?
 2. Tri jednaka ravna magneta spojimo u jednu cjelinu, kao što je prikazano na slikama. Koji crtež ispravno prikazuje razmještaj polova magneta nastalog nakon spajanja?magnetski dipol
 3. Što je magnetsko polje? Nacrtaj silnice mag. polja za magnetski dipol.
 4. Napiši formulu za magnetsko polje oko ravnog vodiča. Kako se određuje smjer tog polja?
 5. Na udaljenosti 2 m od ravnoga vodiča kojim teče stalna struja magnetsko polje iznosi 2 mT. Na kolikoj udaljenosti od toga vodiča magnetsko polje iznosi 4 mT?
 6. Kroz dva paralelna vodiča teku jednake struje u suprotnim smjerovima. Svaka pojedina struja stvara u točki T magnetsko polje iznosa 2 mT. Koliki je ukupni iznos magnetskoga polja u točki T?   magnetsko polje dva vodiča
 7. Kroz dva okomita vodiča (kao na slici) teče jednaka struja. Točka T je jednako udaljena od svakoga od njih. Svaka pojedina struja stvara u točki T magnetsko polje iznosa 2 mT. Koliki je ukupni iznos magnetskoga polja u točki T?magnetsko polje dva okomita vodiča
 8. Kroz dva paralelna vodiča teče jednaka struja I. Točka T se nalazi u vrhu prvokutnog trokuta, kao na slici. Svaka pojedina struja stvara u točki T magnetsko polje iznosa 2 mT. Koliki je ukupni iznos magnetskoga polja u točki T? magnetsko polje dva vodiča 90
 9. Napiši formulu za magnetsko polje zavojnice. Kakvo je magnetsko polje unutar zavojnice a kakvo izvan? Kako se može pojačati mag. polje u nekoj zavojnici (stalnih dimenzija i broja zavoja), bez da mijenjamo jakost struje?
 10. Napiši formulu i odredi smjer Ampereove sile
 11. Vodič kojim teče struja I nalazi se u magnetskome polju B kao na slici. U kojem će smjeru magnetska sila djelovati na vodič?Ampereova sila0
 12. Je li moguće da žica kroz koju teče struja lebdi u Zemljinom mag. polju? Kako bi izračunala jakost struje potrebnu za to? Je li svejedno u kojem je položaju žica?
 13. Žica poznate gustoće i poznatog presjeka koja visi na tankoj niti otklonila se u magnetskom polju za neki kut. Koji je smjer struje (iz ekrana ili u ekran)? Ako su poznati jakost struje I i magnetsko polje B, odredi kut za koji se žica otklonila.amperova sila
 14. Zašto dva paralelna vodiča djeluju silom jedan na drugoga? Je li to električna ili magnetska sila? Na koji od vodiča djeluje veća sila, na vodič s manjom ili s većom jakosti struje? Zašto?
 15. Napiši (po mogućnosti izvedi) formulu za silu između dva vodiča.
 16. Objasni pomoću crteža smjer sile između dva vodiča u slučaju kad struje teku u istom smjeru te u slučaju kad teku u suprotnom smjeru.
 17. Kolika je ukupna sila na kvadratnu petlju stranice a kroz koju teče struja I ako je za a udaljena od ravnog vodiča kroz koji teče struja I, kao na slici?                                                                                 kvadratna strujna petlja
 18. Kada djeluje Lorentzova sila? Napiši formulu.
 19. Izvedi formulu za Lorentzovu silu iz Ampereove sile.
 20. Kako se giba naboj koji uleti u mag. polje paralelno sa silnicama? Objasni.
 21. Kako određujemo smjer Lorentzove sile? Objasni na primjeru.
 22. Proton prolazi dijelom prostora u kojem na njega djeluje homogeno magnetsko polje kao na slici. Odredi smjer sile.Lorentzova sila
 23. Kakvi su naboji q1, q2 i q3 na slici?Lorentzova sila1
 24. Što je to elektronvolt?
 25. Elektron ulijeće brzinom v u homogeno magnetsko polje B paralelno silnicama polja. Po  kojoj će se od putanja predloženih na crtežu gibati elektron u tome magnetskom polju?                                     Bez naslova
 26. Elektron ulijeće u homogeno magnetsko polje okomito na silnice polja. Što se događa s brzinom (iznosom i smjerom) elektrona dok se giba u magnetskome polju?
 27. Izvedi formulu za polumjer kruženja naboja koji uleti okomito u magnetsko polje.
 28. Proton i elektron gibaju se u homogenome magnetskome polju jednakim brzinama. Svaka se čestica giba po svojoj kružnoj putanji. Koja se čestica giba po kružnici manjega polumjera? Obrazložite odgovor i napišite matematički izraz na kojem temeljite obrazloženje.
 29. Po kojoj se putanji na slici giba proton a po kojoj elektron, ako su im brzine jednake? Ucrtaj smjer gibanja.elektron i proton u magnetskom polju
 30. U magnetsko polje B uleti proton brzinom v, okomito na silnice polja te se u polju nastavi gibati po kružnoj stazi polumjera 5 cm. Koliki bi bio polumjer staze po kojoj bi se u istom polju gibala α čestica s jednakom brzinom? (Masa α čestice je 4 puta veća od mase protona, a naboj joj je dva puta veći od naboja protona.)
 31. Zašto nabijena čestica koja se giba u magnetskom polju okomito na silnice ne obavlja nikakav rad? Obavlja li rad ako se giba paralelno sa silnicama? A ako se giba pod nekim drugim kutom?
 32. Kako će se gibati naboj koji uleti pod nekim kutom u homogeno magnetsko polje? Zašto kažemo da je to gibanje složeno? Nacrtaj sliku i objasni.
 33. Izračunaj polumjer, period i hod spirale po kojoj se giba naboj u magnetskom polju.
 34. Objasni pomoću slike kako se inducira napon na krajevima vodiča koji se giba u mag. polju.
 35. Može li se vodič gibati u mag. polju a da se ne inducira napon?
 36. Izvedi formulu za inducirani napon u vodiču koji se giba u mag. polju. Koje su sile pritom u ravnoteži?
 37. Vodič (crveni) se giba kroz magnetsko polje po vodiljivim tračnicama, kao na slici. Nacrtaj smjer struje kroz ampermetar.gibanje vodica u magnetskom polju
 38. Mijenja li se ukupni otpor u gornjem strujnom krugu dok se crvena žica giba kao na slici (otpor žica nije zanemariv)? Mijenja li se napon (ako je v stalno jednaka)? A jakost struje?
 39. Vodič duljine l slobodno pada u magnetskom polju B okomitom na smjer padanja. Napiši formulu koja pokazuje ovisnost induciranog napona o vremenu. Skiciraj graf ovisnosti induciranog napona o vremenu.
 40. Kako se računa magnetni tok kroz površinu okomitu na silnice a kako kroz površinu na koju silnice upadaju koso?
 41. Napiši Faradayev zakon elektromagnetske indukcije.
 42. Što znači: ”brzina promjene magnetskog toka”, ”brzina promjene magnetskog polja”, ”brzina promjene struje”? Koje su mjerne jedinice za te veličine?
 43. Crtež prikazuje graf magnetskog toka koji prolazi kroz neku zavojnicu u ovisnosti o vremenu. U kojem je vremenskom intervalu inducirani napon najveći a u kojem najmanji?                                                                                brzina promjene magnetskog toka
 44. Objasni Lenzovo pravilo.
 45. Nacrtaj pomoću Lenzovog pravila smjer struje u kružnoj žici u magnetskom polju koje se povećava ili smanjuje.
 46. Što je to samoindukcija?
 47. Izvedi formulu za napon samoindukcije.
 48. Kolika je energija pohranjena u zavojnici L kroz koju teče struja I?

treći razred, pitanja za 2: titranje i valovi

7. travnja 2014.
 • Što je to titranje? Objasnite puni titraj. Objasni elongaciju i amplitudu titranja. Objasni period i frekvenciju titranja.
 • Objasni analogiju između harmonijskog titranja i i jednolikog kružnog gibanja.
 • Napiši jednadžbu titranja.
 • Što je fazni kut? Kako se on mijenja pri titranju? Što je početni fazni kut?
 • Mijenja li se brzina pri titranju? Giba li se oscilator ubrzano ili usporeno? Kada je brzina titranja najveća?
 • Kako se mijenja elastična sila pri titranju? Kad je najveća, a kad je najmanja? Napiši formulu za elastičnu silu.
 • Kako se mijenja energija titranja harmonijskog oscilatora kad se udaljava od ravnotežnog položaja? Kada je potencijalna energija pri harmonijskom titranju maksimalna? Kolika je tada kinetička energija? Vrijedi li za titranje zakon očuvanja mehaničke energije?
 • Kako određujemo period harmonijskog oscilatora? Ovisi li period utega koji titra na opruzi o amplitudi titranja? O čemu ovisi?
 • Što će biti s periodom titranja ako povećamo masu 4 puta? A ako povećamo koeficijent elastičnosti opruge 4 puta? A ako povećamo amplitudu 4 puta?
 • Na grafu je prikazano kako elongacija tijela koje titra ovisi o vremenu. Kolika je amplituda, period i frekvencija titranja tijela?

graf titranja3

 • Što je to jednostavno (matematičko) njihalo?
 • O čemu (i kako) ovisi period titranja matematičkog njihala? (Napiši i objasni relaciju)
 • Ako se masa tijela kod matematičkog njihala poveća a duljina njihala se ne promijeni, hoće li se (i na koji način) mijenjati period titranja? (Obrazloži odgovor)
 • Skratimo li njihalo na 1/4 njegove duljine, što će biti s periodom?
 • Od dva jednaka njihala jedno se nalazi na površini Zemlje, a drugo na površini Mjeseca? Koje od njih ima veću frekvenciju njihanja? (Obrazložite odgovor)
 • Što je prigušeno titranje?
 • Objasni prisilno titranje. Kada je (i zašto) amplituda prisilnih titranja najveća?
 • Što je rezonancija i kada nastaje? Navedi neke primjere ove pojave.
 • Kakva je veza između valova i titranja? Jesu li mogući valovi a da nema titranja? Kako nastaju valovi?
 • Kada kažemo da je val transverzalan odnosno longitudinalan?
 • Kako se pulsni val rasprostire uzduž užeta? Obrazložite to na slici, prikazujući strelicama brzine pojedinih djelića užeta pri širenju pulsnog vala.

brzina vala brzina titranja

 • Što je valna duljina i od čega ovisi? Kakva je veza između frekvencije, valne duljine i brzine vala?
 • O čemu ovisi brzina valova u različitim sredstvima?
 • Napiši i objasni jednadžbu harmonijskog vala.
 • Kada nastaje refleksija vala i kada val pri refleksiji mijenja fazu i za koliko? Kada i zašto dolazi ili ne dolazi do skoka u fazi?
 • Nacrtaj stojne valove koji nastaju u sredstvu ograničenom na oba kraja. Što su čvorovi i trbusi stojnog vala?
 • Što je interferencija dvaju valova? Što je konstruktivna a što destruktivna interferencija dvaju pulsnih valova?
 • Kolika mora biti razlika hoda dvaju jednakih valova da bi njihova interferencija bila konstruktivna, a kolika da bi bila destruktivna?
 • Što su zvučni valovi? Koje valove čuje ljudsko uho? Što je infrazvuk a što ultrazvuk?
 • O čemu ovisi brzina zvuka?
 • Što je jakost zvuka i kojom se jedinicom izračunava?
 • Zašto bolje čujemo zvuk kad smo bliže izvoru?
 • Kakva je veza između jakosti (objektivne) zvuka i razine jakosti (subjektivne jakosti) zvuka? Kojim se jedinicama izražavaju?
 • Što je zvučna rezonancija?
 • Što je Dopplerov učinak? Napiši formulu i objasni.

treći razred, pitanja za usmeni: titranje

16. siječnja 2014.
 • Što je to titranje? Objasnite puni titraj. Objasni elongaciju i amplitudu titranja. Objasni period i frekvenciju titranja.
 • Objasni analogiju između harmonijskog titranja i i jednolikog kružnog gibanja.
 • Koristeći analogiju titranja i kružnog gibanja izvedite jednadžbu titranja.
 • Što je fazni kut? Kako se on mijenja pri titranju? Što je početni fazni kut?
 • Mijenja li se brzina pri titranju? Giba li se oscilator ubrzano ili usporeno?
 • Koristeći analogiju titranja i kružnog gibanja izvedite formulu za promjenu  brzine pri titranju.
 • Kada je brzina titranja najveća? Koliki je njen iznos? Izvedi formulu.
 • Kako se mijenja elastična sila pri titranju? Kad je najveća, a kad je najmanja? Napiši formulu za elastičnu silu.
 • Kako se mijenja akceleracija pri titranju? Izvedi formulu za promjenu akceleracije pri titranju.
 • Kada je akceleracija titranja najveća? Koliki je njen iznos? Izvedi formulu.
 • Kako se mijenja energija titranja harmonijskog oscilatora kad se udaljava od ravnotežnog položaja?
 • Kada je potencijalna energija pri harmonijskom titranju maksimalna? Kolika je tada kinetička energija? Vrijedi li za titranje zakon očuvanja mehaničke energije?
 • Usporedi kinetičku i potencijalnu energiju linearnog harmonijskog oscilatora kada mu je elongacija jednaka polovini amplitude. (Obrazloži odgovor)
 • Kako određujemo period harmonijskog oscilatora (izvod)? Ovisi li period utega koji titra na opruzi o amplitudi titranja? O čemu ovisi?
 • Što će biti s periodom titranja ako povećamo masu 4 puta? A ako povećamo koeficijent elastičnosti opruge 4 puta? A ako povećamo amplitudu 4 puta?
 • Na slikama a), b) i c) prikazan je isti titrajni sustav, koji se sastoji od opruge zanemarive mase i utega. Usporedite periode titranja zanemarujući otpor zraka i trenje.
 • oscilatori
 • Koje točke na dijagramu titranja titraju u fazi, a koje u protufazi?
 • graf titranja
 • Koje od navedenih veličina imaju maksimalnu vrijednost kad je uteg u amplitudnom poloţaju?
 • a) elongacija,
 • b) brzina,
 • c) akceleracija,
 • d) elastična sila,
 • e) kinetička energija,
 • f) potencijalna energija
 • Koliki je iznos tih veličina kad uteg prolazi ravnotežnim poloţajem?
 • Na slici je graf ovisnosti elongacije tijela koje harmonijski titra o vremenu. Napišite jednadžbu elongacije.
 • graf titranja2
 • Na grafu je prikazano kako elongacija tijela koje titra ovisi o vremenu. Kolika je amplituda, period i frekvencija titranja tijela?
 • graf titranja3
 •  Što je to jednostavno (matematičko) njihalo?
 • Nacrtaj sile koje djeluju pri titranju matematičkog njihala. Koja sila izaziva titranje?
 • Zašto je gibanje njihala približno harmonijsko? Koja sila u tom slučaju djeluje kao harmonijska sila?
 • Izvedite formulu za period titranja matematičkog njihala. Koje se aproksimacije čine pri ovoj izvedbi?
 • Objasnite gibanje matematičkog njihala za male amplitude. Pri kojim uvjetima matematičko njihalo titra harmonijski?
 • Od čega (i kako) ovisi period titranja matematičkog njihala? (Napiši i objasni relaciju)
 • Ako se masa tijela kod matematičkog njihala poveća a duljina njihala se ne promijeni, hoće li se (i na koji način) mijenjati period titranja? (Obrazloži odgovor)
 • Skratimo li njihalo na 1/4 njegove duljine, što će biti s periodom?
 • Od dva jednaka njihala jedno se nalazi na površini Zemlje, a drugo na površini Mjeseca? Koje od njih ima veću frekvenciju njihanja? (Obrazložite odgovor)
 • Kako se promijeni period matematičkog njihala u liftu koji se diže ili spušta akceleracijom a?
 • Što se događa s oscilatorom na Mjesecu? A s oscilatorom u liftu?
 • Što je prigušeno titranje? Nacrtajte graf. Je li period prigušenog titranja veći ili manji od perioda neprigušenog titranja?
 • Objasni prisilno titranje. Kada je (i zašto) amplituda prisilnih titranja najveća?
 • Što je rezonancija i kada nastaje? Navedi neke primjere ove pojave. Nacrtaj i objasni rezonantnu krivulju.